Oświadczenie do polisy

1 Step 1

Oświadczam, że poinformowałem klienta, iż wprowadzenie kodu SMS jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia do polisy przez Klienta.

Jaki zakres ubezpieczenia Ciebie interesuje?
Zaznacz wszystkie na nie (Pojazdy):
Pojazd

OC roczne

OC krótkoterminowe

AC – naprawa warsztat (w tym warsztat partnerski)

AC - naprawa ASO

Mini AC

AC – brak amortyzacji części

AC – amortyzacja części

AC – części oryginalne

AC – części zamienne

AC - naprawa kosztorys

Assistance - wypadek

Assistance - awaria

NNW

Szyby

GAP

Zielona karta

Ochrona Zniżek OC

Ochrona Zniżek AC

Opony

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Bagaż

Ochrona Prawna

OC graniczne

Zaznacz wszystkie na nie (Dom i mieszkanie):
Dom i mieszkanie

Mury - zdarzenia losowe

Mury - kradzież, dewastacja

Ruchomości - zdarzenia losowe

Ruchomości - kradzież, dewastacja

Dom w budowie

Elementy szklane od stłuczenia

Dom letniskowy

Budowle

Assistance domowe

OC w życiu prywatnym

Sprzęt elektroniczny

Mienie poza miejscem ubezpieczenia

Nagrobek

Stałe elementy wykończeniowe

NNW

Ochrona Prawna

Garaż/budynek niemieszkalny i garaż

Elementy w budowie

Odnawialne źródła energii

Dom letniskowy w budowie

Przedmioty wartościowe

Roślinność ogrodowa

Napad uliczny, rabunek, kradzież zwykła

NNW psa lub kota

Rower poza domem

Zaznacz wszystkie na nie (Na życie):
Na życie

Śmierć

Poważne zachorowanie, określone w OWU produktu ubezpieczeniowego

Pobyt w szpitalu

Urodzenie/śmierć dziecka oraz śmierć rodziców/teściów

Zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka na start w dorosłe życie, oraz na wypadek Twojej śmierci

Zabezpieczenie finansowe siebie lub Twojej rodziny, po dożyciu do określonego wieku lub przejściu na emeryturę, oraz na wypadek Twojej śmierci

Ochrona ubezpieczeniowa polegającą na wypłacie świadczenia w razie zachorowania na nowotwór określony w OWU produktu ubezpieczeniowego lub pokryciu kosztów leczenia w Polsce

Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach której ubezpieczyciel sfinansuje Twoje leczenie za granicą, w przypadku zachorowania na nowotwór lub inne poważne zachorowanie, określone w OWU produktu ubezpieczeniowego

Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach której istotna część opłacanej przez Ciebie składki ubezpieczeniowej, byłaby inwestowana w instrumenty finansowe rynku kapitałowego, co wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości inwestowanych środków

Na jakim poziomie w skali 1-3 akceptujesz ryzyko inwestycyjne (gdzie 3 to najwyższy poziom ryzyka, zaś im wyższy poziom ryzyka tym wyższy też poziom możliwego zwrotu z inwestycji ale również większe prawdopodobieństwo utraty części lub całości inwestowanych środków)?

1

2

3

Jaka jest maksymalna, miesięczna wysokość składki ubezpieczeniowej jaką jesteś wstanie opłacać, w związku z poszukiwaną ochroną ubezpieczeniową?

30-100 pln

101-200 pln

201-350 pln

>350 pln

Zaznacz wszystkie na nie (Osobowe):
Osobowe

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu określony w OWU produktu ubezpieczeniowego

Poważne zachorowania określone w OWU produktu ubezpieczeniowego

Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Utrata dochodu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Amatorskie uprawianie sportu

Uprawianie sportu wysokiego ryzyka/ekstremalnego

Zawodowe/wyczynowe uprawianie sportu

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zawał serca lub udar mózgu

Ubezpieczenie przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zaznacz wszystkie na nie (Podróż):
Podróż

Koszty leczenia

NNW

OC w życiu prywatnym

Bagaż i sprzęt sportowy

Assistance

Odwołanie podróży, biletu lotniczego lub noclegu

Rozszerzenie o choroby przewlekłe

Rozszerzenie o uprawianie sportu wysokiego ryzyka

Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu

Rozszerzenie o tereny objęte wojną lub uczestniczenie w niej

Rozszerzenie o wykonywanie pracy fizycznej

Podróż krajowa

Podróż zagraniczna

Podróż służbowa

Podróż prywatna

MotoAsistance

Zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Zaznacz wszystkie na nie (Korporacyjne):
Korporacyjne

Lokal lub budynki

OC działalności

OC zawodowe

Środki trwałe

Środki obrotowe

Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne

Elektronika

Elementy szklane

Assistance

Ochrona prawna

OC przewoźnika

OC przewoźnika pod licencje

OC spedytora

D&O

OC drona

Flota pojazdów na podstawie umowy generalnej

OC statków

Casco statków

Gwarancja ubezpieczeniowa

Cargo

Maszyny mobilne

Lotnicze

Morskie

Chów przem. zwierząt

Utrata zysku

Cyber ryzyka

Odnawialne źródła energii

Zaznacz wszystkie na nie (Dla rolników):
Dla rolników

OC rolnika

Budynki rolnicze

Sprzęt rolniczy, maszyny wolnobieżne

Zwierzęta gospodarskie

Ziemiopłody i uprawy

Ruchomości - zdarzenia losowe

Ruchomości - kradzież, dewastacja

OC w życiu prywatnym

NNW

Odnawialne źródła energii

Zaznacz wszystkie na nie (Dla zwierząt):
Dla zwierząt

KOŃ - Śmierć lub uśpienie z konieczności w NNW

KOŃ - Śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu

KOŃ - Trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu

KOŃ - Trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu

KOŃ - Kradzież i rabunek

KOŃ - Koszty operacji

KOŃ - OC posiadacza konia

PIES - Koszty leczenia wskutek wypadku lub choroby

PIES - OC posiadacza psa

PIES - śmierć

Zaznacz wszystkie na nie (Grupowe na życie):
Grupowe na życie

Świadczenie z tytułu zgonu, uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu

Świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodziców/teściów

Produktem ubezpieczeniowym, w ramach którego ubezpieczyciel sfinansuje leczenie pracowników za granicą, w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy Jaki jest główny zakres działalności zakładu pracy?

Czy zakład pracy jest zakładem pracy chronionej?

Inne
  1. Oświadczam, że zostałem zapoznany przez pośrednika (imię i nazwisko pośrednika znajduje się na górze strony) działającego w imieniu MUK INSURANCE Sp. z o. o., że zakres proponowanej mi ochrony ubezpieczeniowej jest warunkowany przez odpowiedz i informacje jakich udzieliłem przedstawicielowi agenta ubezpieczeniowego w toku analizy moich wymagań i potrzeb związanych z poszukiwaną przeze mnie ochroną ubezpieczeniową. Co za tym idzie jestem świadomy, że pominięcie przeze mnie określonych wymagań co do zakresu poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej albo udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, może skutkować niedopasowaniem proponowanej mi przez agenta ubezpieczeniowego ochrony ubezpieczeniowej do moich rzeczywistych wymagań i potrzeb.

  2. Potwierdzam udostępnienie mi przy pierwszej czynności agencyjnej realizowanej przez przedstawiciela agenta ubezpieczeniowego pełnomocnictwa udzielonego przez właściwego ubezpieczyciela agentowi ubezpieczeniowemu do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych oraz dokumentu upoważniającego przedstawiciela agenta ubezpieczeniowego do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego.

  3. Potwierdzam, że przed zawarciem wybranej umowy ubezpieczenia zostałem poinformowany/a o: firmie pod którą obsługujący mnie agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną, adresie siedziby agenta ubezpieczeniowego, liście zakładów ubezpieczeń na rzecz których agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność agencyjną, numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej, na której rejestr agentów jest dostępny oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru, charakterze otrzymywanego przez agenta ubezpieczeniowego wynagrodzenia w związku z proponowaną mi umową ubezpieczenia oraz o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

  4. Potwierdzam otrzymanie w zrozumiałej formie obiektywnych (jasnych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd) informacji o produkcie ubezpieczeniowym (w tym w postaci papierowej: warunków ubezpieczenia oraz dokumentu zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym), umożliwiających podjęcie świadomej decyzji odnośnie zawarcia proponowanej mi umowy ubezpieczenia.

  5. Potwierdzam otrzymanie, w postaci papierowej, informacji o administratorze lub administratorach moich danych osobowych, przetwarzanych w związku z przeprowadzoną analizą wymagań i potrzeb, kalkulacją ofert ubezpieczeniowych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz zawarciem umowy ubezpieczenia.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right